Aksaray Haber - Aksaray Haberleri -
$ DOLAR → Alış: 4,57 / Satış: 4,59
€ EURO → Alış: 5,40 / Satış: 5,42

Engelli ve eski hükümlülere proje desteği

Engelli ve eski hükümlülere proje desteği
  • 03.11.2015
  • 1.208 kez okundu

Engelli ve eski hükümlülere yönelik proje desteği başvuruları başladı..

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden (İŞKUR) yapılan açıklamada;

09 Ocak 2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair yönetmeliğin 8. Maddesine göre; Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmaya yönelik, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteği verilmesi ile ilgili engelli projesi, eski hükümlü başvuru rehberi Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır.

KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİNE YÖNELİK PROJELER

Kimler başvurabilir?

Engellilerde aranılan şartlar

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

İŞKUR’a kayıtlı olmak, Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,18 yaşını tamamlamış olmak, Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek, Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Eski Hükümlülerde aranılan şartlar

Mevzuatımızda eski hükümlü bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

İŞKUR’a kayıtlı olmak,18 yaşını tamamlamış olmak, Eski hükümlü olmak, Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek, Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığı ile projesini Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletilmesi gereklidir.

Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz.

Desteklenecek Maliyetler:

Engelliler için

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL.

Eski hükümlüler için

a) Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 10 katı civarı kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

Destek verilmeyecek maliyetler

İşyeri kirası, depozito, su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri, çalışanların ücretleri, işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri, vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar, işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri, kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler, karşılanmayacaktır. Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı desteklenmeyecektir.

Başvuruda dikkat edilecek hususlar

Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez. Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli ve eski hükümlülerin adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir. Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır. Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

Hangi evraklarla başvuru yapılacaktır?

Engelliler

Talep dilekçesi, Başvuru Formu, Kimlik fotokopisi, Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği, Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 30 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı gibi yapılmış örneği (resmi kurumlarca (hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi) aslı gibi yapılması gerekir),Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,

Eski hükümlüler

Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),Başvuru Formu,Kimlik fotokopisi,Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. Kuruluş desteği kapsamında verilen destek miktarı (en fazla brüt asgari ücretin on katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

Destek Verilen Diğer Konular

Ayrıca;

§ Engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelere,

§ Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projelere,

§ Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe Ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler de

finansal destek sunulabilecek.

Başvuru Yeri ve Son Başvuru Tarihi www.iskur.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanacak projeler, son başvuruları 30 Aralık 2015 akşamına kadar Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne istenen bilgi ve belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim edilmelidir.

Etiketler: /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ